Informacje organizacyjne dotyczące Roku Zerowego

Kursy Roku Zerowego organizowane są na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 poz. 85 z późn.zm.).

1. Akademia Górniczo-Hutnicza uruchomia kursy przygotowawcze, w okresie poprzedzającym rekrutację kandydatów na studia I stopnia, zwane dalej kursami Roku Zerowego.
2. W ramach kursów Roku Zerowego prowadzone będą kursy z zakresu:
a. matematyki,
b. fizyki,
c. chemii,
d. geografii.
Celem kursów jest lepsze przygotowanie kandydatów do studiów technicznych, a przez to zwiększenie efektywności studiowania.
3. Kursy Roku Zerowego mogą być zorganizowane jako:
a. kursy zamiejscowe prowadzone pod patronatem AGH,
b. indywidualne kursy nauczania na odległość, organizowane przez Centrum e-Learningu AGH,
c. kursy stacjonarne prowadzone w AGH.
4. Warunkiem koniecznym przystąpienia do akcji Rok Zerowy jest podpisanie „Porozumienia o współpracy z Akademią Górniczo – Hutniczą”.
5. Kursy Roku Zerowego odbywające się poza terenem Akademii Górniczo-Hutniczej będą dofinansowane przez Uczelnię.
6. Zajęcia na odległość bez udziału nauczyciela ze Szkoły i Organizatora kursu (za pośrednictwem Internetu lub korespondencyjnie) będą finansowane przez AGH w 100%.
7. Kurs przygotowawczy obejmuje 30 godzin lekcyjnych.
8. Wpłatę za kurs uczestnik dokonuje z konta prywatnego lub firmowego na konto:

Bank Pekao S.A. Kraków
ul. Pijarska 1, 31-015 Kraków  
96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
Tytuł wpłaty: Rok Zerowy – 720 618 5010
Jeżeli wpłata dokonywana jest z konta firmowego w tytule przelewu konieczne jest podanie NIP-u Firmy wpłacającej.

Kursy zamiejscowe prowadzone pod patronatem AGH

1. Kursy przygotowawcze są przeznaczone dla młodzieży wszystkich klas liceum i technikum.
2. Kursy przygotowawcze prowadzą nauczyciele ze szkół pod opieką pracowników AGH.
3. Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej lub online (wymagany jest stały kontakt uczestników kursu z wykładowcą audio i video) lub w formie mieszanej (część stacjonarnie, część online).
4. Zajęcia kursu online mogą być prowadzone poprzez:

5. Lokal do prowadzenia kursu metodą stacjonarną nieodpłatnie udostępnia szkoła.
6. Dyrektor szkoły wskazuje osobę odpowiedzialną:
a. za prace organizacyjne w ramach wszystkich powstałych grup w szkole.
b. za prowadzenie zajęć kursowych w szkole z danego przedmiotu
7. Wybór potwierdza na piśmie
8. W terminie wskazanym przez AGH wpisuje do systemu e-Rok_Zerowy
9. Wielkość grup kursowych:

  •  grupa 5 – 9 osób
  • grupa 10 – 18 osób
  • grupa 19 – 25 osób

10. Terminy prowadzenia zajęć na kursach przygotowawczych szkoła uzgadnia z AGH.
11.  Zgłoszenia chęci organizacji grup kursowych, oraz wszelkie zapytania proszę kierować na adres e-mail: rokzerowy@agh.edu.pl
12. Przystępując do akcji Rok Zerowy należy postępować zgodnie z instrukcją przesłaną e-mailem.
13. Adres do korespondencji: 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Centrum Rekrutacji AGH - „Rok Zerowy”
al. Mickiewicza 30 budynek U2 pokój 101
30-059 Kraków

14. Po zakończeniu kursu szkoła zobowiązana jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni  przesłać listę kursantów. Jest to warunek konieczny zakończenia kursu i wydania uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu kursu

Indywidualne kursy nauczania na odległość, organizowane przez Centrum e-Learningu AGH

1. Kursy e-Learningowe w ramach „Roku Zerowego” prowadzone są z przedmiotów:
a. matematyki,
b. fizyki
c. chemii
2. Zajęcia prowadzone są przez Centrum e-Learningu AGH za pomocą platformy e-learningowej.
3. Uczestniczenie w kursach e-learningowych jest bezpłatne i nie wymaga podpisania przez szkołę „Porozumienia o współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą”.
4. Kursy dostępne są na stronie: moodle.cel.agh.edu.pl/rok0.
5. Kontakt dot. e-learningowej formy Roku Zerowego: el-rok0@agh.edu.pl
6. Aby wziąć udział w kursach należy zalogować się za pomocą poniższych danych:
login: rok-zerowy
hasło: RokZerowyAGH

Kursy stacjonarne prowadzone w AGH

1. Kursy przygotowawcze stacjonarne przeznaczone dla młodzieży wszystkich klas liceum i technikum.
2. Kursy prowadzą nauczyciele akademiccy zatrudnieni na AGH.
3. Kursy organizowane są przez Centrum Rekrutacji AGH przy współudziale Wydziałów: Matematyki Stosowanej, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.
4. Prowadzone przedmioty przygotowują uczniów do podjęcia studiów na AGH z zakresu:
a. matematyki,
b. fizyki,
c. chemii.
5. W ramach kursów zostaną omówione między innymi zagadnienia z zakresu rozszerzonego programu nauczania szkoły średniej, których znajomość jest konieczna do uczestniczenia w wykładach i zajęciach na studiach w AGH.
6. Kursy prowadzone mogą być w blokach zajęciowych:
a. 3 godziny dziennie x 10 dni
b. 4 godziny dziennie x 6 dni + 3 godziny x 2 dni
c. 5 godzin dziennie x 6 dni
d. 6 godzin dziennie x 5 dni
7. Zajęcia kursowe odbywać się będą w soboty i niedziele (w miarę dostępności sal na AGH w inne dni tygodnia)
8. Odpłatność dla uczestników kursów uzależniona jest od wielkości grup kursowych.
9. Wielkość grup kursowych:
grupa 5 – 9 osób
grupa 10 – 18 osób
grupa 19 – 25 osób
10. Terminy prowadzenia zajęć dla zgłoszonej przez organizatora grupy na kursach przygotowawczych szkoła uzgadnia z AGH.

Studia podyplomowe

1. W studiach podyplomowych dla nauczycieli organizowanych w ramach akcji Rok Zerowy mogą uczestniczyć tylko nauczyciele prowadzący kursy przygotowawcze w ramach tej akcji.
2. Prowadzenie kursu przygotowawczego pod opieką pracownika AGH jest częścią praktyczną studiów podyplomowych. Studia podyplomowe nie są jednak konieczne do prowadzenia zajęć w ramach akcji Rok Zerowy.
3. Zajęcia na studiach podyplomowych obejmują zjazdy w Krakowie wg. harmonogramu obowiązującego na danym kierunku studiów oraz 30 godzin zajęć Roku Zerowego jako praktyka w szkole.
4. Zapisy na studia podyplomowe przyjmowane są na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH u p. mgr Grażyny Waluś, ul. Reymonta 19, Kraków, tel. (12) 617-29-50 Tam też można zgłaszać wszelkie uwagi i pytania dot. studiów podyplomowych.
5. Zapisy na studia podyplomowe odbywają się na podstawie obowiązujących w danym roku akademickim zasadami rekrutacji.