Centrum Rekrutacji AGH
- Sekcja ds. Olimpiad

al. A. Mickiewicza 30
30-059, Kraków
budynek U-2, pok. 101

e-mail: rokzerowy@agh.edu.pl
tel. +48 12 617-32-63

Zapraszamy:
poniedziałek - piątek
godz. 9.00–14.00

Informacje organizacyjne dotyczące Roku Zerowego

Kursy Roku Zerowego organizowane są na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 Zarządzenia Nr 3/2023 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie Regulaminu organizacji innych form kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza uruchamia kursy dokształcające „Rok Zerowy”, w okresie poprzedzającym rekrutację kandydatów na studia I stopnia, zwane dalej kursami Roku Zerowego.
 2. Celem kursów jest lepsze przygotowanie kandydatów do studiów technicznych, a przez to zwiększenie efektywności studiowania.
 3. W ramach kursów Roku Zerowego prowadzone będą kursy z zakresu:
  • matematyki,
  • fizyki,
  • chemii,
  • geografii.
 4. Kursy Roku Zerowego mogą być zorganizowane jako:
  • 1 - kursy stacjonarne prowadzone w AGH,
  • 2 - kursy stacjonarne zamiejscowe prowadzone w szkole średniej,
  • 3 - kursy zamiejscowe prowadzone w szkole średniej pod patronatem AGH,
  • 4 - kursy na platformie e-learningowej z indywidualnym dostępem uczestników,
  • 5 - szczególna forma zajęć – Wirtualne Koło Logiczno-Matematyczne dla uczniów szkoły podstawowej.
 5. Fakt ukończenia kursu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1-3 będzie udokumentowany
  „Świadectwem ukończenia kursu dokształcającego” wydanym uczestnikowi kursu.
 6. Kursy dokształcające prowadzone w AGH, o których mowa w ust. 4 ust. 3 pkt 1 finansowane będą przez uczestnika kursu w 100%.
 7. Kursy dokształcające, o których mowa w ust 4 pkt 2-3 będą dofinansowane przez
  Uczelnię w wysokości maksymalnie do 50% kosztów.
 8. Odpłatność dla uczestników kursów dokształcających o których mowa w ust. 4
  pkt 1-3 uzależniona jest od wielkości grupy.
 9. Począwszy od roku szkolnego 2023/2024 ustala się następującą liczebność grup kursowych, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3:
  • grupa kursowa 5- 9 osób,
  • grupa kursowa 10- 18 osób,
  • grupa kursowa 19- 25 osób.
 10. Wysokość opłat wnoszonych przez uczestników Roku Zerowego w zależności od wybranej
  grupy, na początku roku szkolnego określi Prorektor ds. Kształcenia zamieszczając kwoty
  w pliku szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące Roku Zerowego.
 11. Jeżeli pomiędzy AGH i szkołą średnią jest zawarta umowa o patronat AGH dopuszcza się
  możliwość całkowitego zwolnienia z opłaty. Decyzję o zwolnieniu z opłaty podejmuje
  Prorektor ds. Kształcenia na wniosek szkoły.
 12. Zajęcia na platformie e-learningowej będą finansowane przez AGH w 100%.
 13. Zajęcia, o których mowa w ust. 4 pkt 5 finansowane będą przez AGH w 100%.
 14. Kurs przygotowawczy wymieniony w ust. 4 pkt 1-3 obejmuje 30 godzin lekcyjnych.
 15. Wpłatę za kurs uczestnik dokonuje z konta prywatnego lub firmowego na konto:

Bank Pekao S.A. Kraków
ul. Pijarska 1, 31-015 Kraków
96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
Tytuł wpłaty: Rok Zerowy – 720 618 5010

Jeżeli wpłata dokonywana jest z konta firmowego w tytule przelewu konieczne jest podanie NIP-u Firmy wpłacającej.